< Povinné informace - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Povinné informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o obci Lhoty u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou, Královehredecký kraj

1. Oficiální název

Obec Lhoty u Potštejna

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády."

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Doručovací adresa:

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

Telefonní spojení:

Kancelář úřadu - 724 189 545

Starosta - 724 189 544 – Jan Růžička

Emaily:

Obec: oulhoty@centrum.cz

E-podatelna: oulhoty@centrum.cz

Datová schránka:

Obec Lhoty u Potštejna- ID schránky vjjb3er

5. Bankovní spojení:

1240018319 / 0800 – Česká spořitelna

CZ34 0800 0000 0012 4001 8319

6. IČO

00275042

7. DIČ

CZ00275042 – Nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty

Úřední deska ZDE

Územní plán obce ZDE

Rozpočet ZDE

Vyhlášky ZDE

Zasedání ZDE

9. Žádosti o informace

1.Obecní úřad je povinen přijímat a vyřizovat žádosti o informace. 
2. Ústní a telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřizují příslušní zaměstnanci podle své pracovní náplně. Ústně a telefonicky lze podat pouze informace jednoduchého charakteru, jejichž vyřízení není časově náročné a není spojeno s finančními náklady; jinak příslušný zaměstnanec vyzve žadatele k podání písemné žádosti o informaci. K podání žádosti lze využít tiskopis. Ústní a telefonická podání se neevidují ani se o jejich vyřízení nepořizuje písemný záznam.
3. Písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronicky nebo faxem) musí obsahovat:
a) žadatel: jméno a příjmení (název), adresa, telefon
b) zmocněnec (zastupující na základě plné moci doložené žádosti) 
c) čeho se požadovaná informace týká
d) datum, kdy žádost o poskytnutí informací na Obecní úřad došla
e) pokud je žádost o informaci nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, uvede se i datum, kdy byl žadatel vyzván k upřesnění své žádosti
4. Pokud není poskytnutí požadované informace v kompetenci obecního úřadu, rozhodne starosta obecního úřadu o odložení žádosti a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů od jejího obdržení žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává. Neobsahuje-li žádost údaje vyžadované ust. § 14 odst. 2 cit. zák., nepovažuje se za podání ve smyslu tohoto zákona a odloží se.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze podat v úředních hodinách na obecním úřadě, písemně na adresu obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny – oulhoty@centrum.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydané obcí se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na obecní úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

Formuláře a dokumenty Městského úřadu Vamberk

Formuláře na stránkách www.statnisprava.cz

Další formuláře ke stažení na www.formulare-ke-stazeni.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Jak řešit nejrůznější životní situace? Návody najdete v následujících odkazech.

Portál Veřejné správy České republiky ZDE

Královehradecký kraj ZDE

14. Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Zveřejňuje se vždy nejpozději do 1. března běžného roku za předcházející rok a zveřejněny musí být zprávy nejméně za poslední dva roky.

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

 

 

NAHORU